My Blog

galaxy s4 và coca

Coca galaxy s4 và Pepsi galaxy s4 
. Hai ông l?n, hai th??ng hi?u n??c gi?i khát ?ình ?ám nh?t th? gi?i và c?ng là kèo ??i th? có ph?n cân x?ng hàng ch?c n?m nay. M?i bên có l?ch s? thành l?p khác nhau, có nh?ng s?n ph?m khác nhau, b??c ?i khác nhau trong t?ng th?i kì nh?ng ??u có ?i?m c?t y?u trong vi?c xây d?ng và phát tri?n th??ng hi?u c?a mình. Hai trong s? nh?ng ?i?u ?ó chính là vi?c:
-         Nghiên c?u ??i th? c?nh tranh
-         Nghiên c?u các c? h?i trên th? tr??ng.

ví d? nh? 
https://hoanghamobile.com/samsung-galaxy-s4-32gb-docomo-like-new-p5082.html 
Quay tr? l?i v?i CoCa Cola và Pepsi – hai th??ng hi?u mà ai c?ng bi?t ??n này là hai ??i th? “ghét nhau ra m?t” v?i nhi?u chi?n l??c kinh doanh ?n mi?ng tr? mi?ng. Và vi?c hai th??ng hi?u này th?c s? hi?u rõ, bi?t ???c t??ng t?n v? nhau d?a trên nh?ng ?i?m m?u ch?t khi nghiên c?u ??i th?:
-         Ai: Nghiên c?u ??i th? c?nh tranh c?a mình là ai ( nh?ng ai), tr?c ti?p hay gián ti?p. ?? nh?n bi?t th??ng hi?u c?a h? ra sao?
-         Mu?n gì: Nghiên c?u m?c tiêu c?a ??i th?, h? mu?n gì?
-         Có gì: ?i?m m?nh, ?i?m y?u c?a ??i th? (SWOT)

galaxy s4 


T? nh?ng y?u t? trên có th? d?n t?i k?t lu?n, d? ?oán:
ðPh?n ?ng nh? th? nào: ??i th? s? làm gì khi v?p ph?i s? c?nh tranh và nh?ng b??c ?i ti?p theo.
N?u vi?c nghiên c?u ??i th? c?nh tranh ch? t?p trung vào m?t (nhi?u) ??i t??ng xác ??nh thì vi?c ?i tìm các c? h?i l?i ???c t?p trung vào toàn b? th? tr??ng, môi tr??ng kinh doanh c?a th??ng hi?u. ?ây là c? h?i cho công ty có th? “chuy?n mình”, c?ng c? thêm ??a v? th??ng hi?u c?a mình ho?c m? r?ng th? tr??ng, ti?p c?n nh?ng th? tr??ng m?i ch?a ???c khai thác. 

Mua galaxy s4  khai thác ti?n nong các th? thì c?ng c?n thi?t ??y 
thôi em ??ng nhé các m? 


By Admin

vivo nà

 Ch? ??: Hãy bình lu?n lu?n ?i?m c?a H? Chí Minh: “M?t dân t?c d?t là m?t dân t?c y?u”
 
Sau khi tìm th?y con ???ng c?u n??c, ch? t?ch H? Chí Minh ?ã b? ra nhi?u công s?c phân tích n?n giáo d?c phong ki?n và th?c dân, chu?n b? t? t??ng cho vi?c xây d?ng m?t n?n giáo d?c c?a n??c Vi?t Nam ??c l?p sau này. Ng??i phê phán gay g?t n?n giáo d?c phong ki?n (t?m ch??ng, kinh vi?n, xa r?i th?c t?, b?t bình ??ng, tr?ng nam khinh n?,..) và n?n giáo d?c th?c dân (ngu dân, ??i b?i, x?o trá, nguy hi?m h?n c? s? d?t nát). H? ch? t?ch cho r?ng, vi?c xây d?ng m?t n?n giáo d?c c?a n??c Vi?t Nam m?i ph?i ???c coi là m?t m?t tr?n quan tr?ng, nhi?m v? c?p bách, có ý ngh?a chi?n l??c, c? b?n và lâu dài. N?n giáo d?c ?ó s? “...làm cho dân t?c chúng ta tr? nên m?t dân t?c d?ng c?m, yêu n??c, yêu lao ??ng, m?t dân t?c x?ng ?áng v?i n??c Vi?t nam ??c l?p”.
Con vivo c?a ng? v? lo?n c?m ?ng r?i
Khi ch? t?ch H? Chí Minh ??c b?n Tuyên ngôn ??c l?p khai sinh ra n??c Vi?t Nam Dân ch? c?ng hòa vào ngày 2 tháng 9 n?m 1945 t?i qu?ng tr??ng Ba ?ình, Hà N?i, Ng??i ?ã lên án và t? cáo t?i ác c?a gi?c, trong ?ó có chính sách ngu dân c?a th?c dân Pháp, chúng “l?p ra nhà tù nhi?u h?n tr??ng h?c” trên ??t n??c ta. Trong phiên h?p ??u tiên c?a Chính ph? vào ngày 3 tháng 9 n?m 1945, ch? t?ch H? Chí Minh ?ã nêu ra nh?ng nhi?m v? c?p bách c?a nhà n??c Vi?t Nam Dân ch? c?ng hòa. M?t trong nh?ng nhi?m v? c?p bách nh?t mà chính quy?n cách m?ng v?a m?i ra ??i ph?i gi?i quy?t chính là “n?n d?t”. Ng??i nói: “N?n d?t là m?t trong nh?ng ph??ng pháp ??c ác mà b?n th?c dân dùng ?? cai tr? chúng ta…M?t dân t?c d?t là m?t dân t?c y?u. Vì v?y tôi ?? ngh? m? m?t chi?n d?ch ?? ch?ng n?n mù ch?”.
Ôtoke, ng? mu?n v? nhà và ôm con vivo v10 c?a ng?
Trong b?i c?nh n?m 1945 lúc b?y gi?, sau khi cách m?ng tháng Tám (1945) thành công, n??c ta ?ã tr? thành m?t n??c ??c l?p. Chính quy?n cách m?ng non tr? c?a n??c ta ra ??i trong th? “ngàn cân treo s?i tóc” v?a “thù trong, gi?c ngoài” v?a n?n ?ói hoành hành, ngân kh? c?n ki?t. Nhi?m v? ch?ng n?n mù ch? ???c x?p th? hai sau nhi?m v? ch?ng gi?c ?ói. Trong tình th? ?ó Bác ?ã kêu g?i m? ra phong trào Bình dân h?c v?, c? dân t?c xóa mù ch? và ph? c?p giáo d?c. Bình dân h?c v? ?ã v?n d?ng nhi?u hình th?c tuyên truy?n, c? ??ng, v?n ??ng r?t sáng t?o nh?: Vi?t báo, phát thanh, tr?ng bày tài li?u, kh?u hi?u, nói chuy?n... Khí th? cách m?ng lôi cu?n qu?n chúng vào m?t tr?n di?t d?t.
K? h?i ?ó mà có ?i?n tho?i  vivo ?i kh?p m?i n?i, ho?c th?, hoàng hà mobile mà bán vivo s?m thì m?i ng??i c?ng ?? d?t  ahihi
By Admin